ต้นสังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 6,786 คน จาก 73 โรงเรียน (ข้อมูลถึงเดือนมิถุนายน 2560)
2. การบริหารและการจัดการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (พื้นที่สงวนชีวมณฑล)ตามโปรแกรมมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโก (MAB)
3. มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. โครงการศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพแบบครบวงจร กิจกรรม การนำทรัพยากรชีวภาพจากศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการความหลากหลายชีวภาพไปใช้ในงานวิจัย
5. โครงการศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพแบบครบวงจร โดยมีกิจกรรม นำพรรณไม้ที่ขยายกล้าพันธุ์ได้ และนำไปยังแหล่งปลูกอื่น ๆ
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตชุมชน
7. โครงการพัฒนาชุมชนเกษตรนวัตกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. โครงการคลังทรัพยากรชีวภาพและวัสดุวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
9. โครงการคลังทรัพยากรชีวภาพและวัสดุวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ